2021 മാർച്ച് 27 മുതൽ മൗണ്ട് നെബോയിൽ അർദ്ധദിന ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിക്കുന്നു...

രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ. Live telecast ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പങ്കെടുക്കുന്നവർ കുമ്പസാരിച്ചൊരുങ്ങിയും ആദ്യാവസാനവും സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റം അനുഗ്രഹപ്രദം.

  • Home
  • Home
  • Mount Nebo
  • Home
  • Home
  • Mount Nebo

Welcome

Mount Nebo, Lord’s Vineyard!

In the name of Jesus, welcome all to Mount Nebo Retreat Center!

 

സ്വാഗതം

മൗണ്ട് നെബോ, കർത്താവിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം

മൗണ്ട് നെബോ ധ്യാനകേന്ദത്തിലേക്കു ഏവർക്കും യേശു നാമത്തിൽ സ്വാഗതം.

 

Our Patrons

St. Thomas, Pray for Us!

St. Thomas, Pray for Us!

St. Mary, Pray for Us!

St. Mary, Pray for Us!

St. Alphonsa, Pray for Us!

St. Alphonsa, Pray for Us!

Mar Jacob Muricken

Mar Jacob Muricken

(Auxiliary Bishop of Palai)
Mar Joseph Kallarangatt

Mar Joseph Kallarangatt

(Bishop of Palai)
Mar Joseph Pallikaparambil

Mar Joseph Pallikaparambil

(Bishop Emeritus of Palai)
Msrg. Joseph Kuzhinjalil
Msgr. Abraham Kollithanathumalayil
Msrg. Joseph Kollamparambil
Msgr. Joseph Maleparambil

 

*** This website is best viewed using ‘Chrome’ browser; we use unicode format Malayalam. ***